Menu:

Latest news:

Aug 07, 2010:
108 Divya Desam Tour. more...

Apr 07, 2009:
First Visit to Tirumala . more details....

Feb 07, 2009:
Taken rebirth as Sri Vaishnava "Ravindra Iyengar Adiyen Sri Ramanuja Dasan". more...

Read more...

Imp Dates:

Ekadasi and other important dates for Sri Vaishnavas and Sri Ramanuja Sampradayam ! More...

Links:

- Add Favorites
- Add Bookmarks

- ARD - Adiyen Ramanuja Dasan
- TTD
- TTD Seva
- Tirumala News
- Sri Vaishnava
- Jeeyar Edu. Trust
- srivenkatesa
- Aalaya Darshanam
- M M E J Mutt
- SVBC TTD
- Facebook

----------
Site Rev. : 1.0
Pages : 650
Dt: (Mar. 31, 2011)
--------------

  counter customizable
View My Stats

Flash News :

Tirumala Tirupati

Welcome to Adiyen Sri Ramanuja Dasan !

" Srimathe Ramanujaya Namaha !"

Sri:
!Sri Seethalakshmana Bharatha shatrugna HanumadsamEtha
 Sri PattAbirAma parabrahmNe namah!

SREEVAISHNAVA GURUPARAMPARA

!!LakshminAtha samArambam nAthayamuna madhyamam
asmadAcharya paryantAm vamdE guruparamparam!!

1. srIman nArAyaNa (Lord ranganAtha)
2. srI ranganAyakith thAyAr
3. srI viSvaksEna
4. srI nammAzhvAr (srI saTakOpa)
5. srIman nAdha muni
6. srI puNdarIkAkshar (srI uyyakkoNdAr)
7. srI rAma miShra (srI maNakkAl nambi)
8. srIman yAmuna muni (srI AlavandhAr)
9. srI mahApUrNa (srI periya nambi)
10. srI rAmAnuja (emperumAnAr)
11. srI embAr (srI gOvinda bhattar)
12. srI parAsara bhattar (11a. srI kUrattAzhvAn)
13. srI nanjIyar
14. srI nampiLLai
15. srI vadakku-th-thiruveedhip piLLai
16. srI piLLai lOkAchAriAr (15b. srI periyavAchchAn piLLai)
17. srI thiruvAymozhip piLLai
18. srI maNavALa mAmunigaL
19. back to Lord ranganAtha

RAYASYA TRAYAM

  1. Astaakshari:              AUM NamO nArAyaNAya
  1. Dwayam :                  !SreemannArayaNa charaNou sharaNam prapadyE!

sreemathE nArAyaNAya namah.

  1. Charama Slokam:  !! sarvadarmAn parityajya mAmEkam sharanam vraja,

                                         aham tva sarva pApebyO mOkshayishyAmi mA suchah!!.

!Sree yatirAja nArAyaNa rAmAnuja Jeeyar swAmi tiruvaDigaLe sharaNam!

More...

 

\|/ Adiyen Ramanuja Dasan \|/ Jai Srimannaryana ! \|/

Thanks for your support and valuable time.
Visit our web site again soon for more information and latest updates.