Menu:

Latest news:

Aug 07, 2010:
108 Divya Desam Tour. more...

Apr 07, 2009:
First Visit to Tirumala . more details....

Feb 07, 2009:
Taken rebirth as Sri Vaishnava "Ravindra Iyengar Adiyen Sri Ramanuja Dasan". more...

Read more...

Imp Dates:

Ekadasi and other important dates for Sri Vaishnavas and Sri Ramanuja Sampradayam ! More...

Links:

- Add Favorites
- Add Bookmarks

- ARD - Adiyen Ramanuja Dasan
- TTD
- TTD Seva
- Tirumala News
- Sri Vaishnava
- Jeeyar Edu. Trust
- srivenkatesa
- Aalaya Darshanam
- M M E J Mutt
- SVBC TTD
- Facebook

----------
Site Rev. : 1.0
Pages : 650
Dt: (Mar. 31, 2011)
--------------

  counter customizable
View My Stats

Flash News :

Tirumala Tirupati

Welcome to Adiyen Sri Ramanuja Dasan !

" Srimathe Ramanujaya Namaha !"

GURUPARAMPARA TANIYAN’S

srI ranganAthar:
srI sthanABharaNam thEja: srIrangESayam AsrayE |
chinthAmaNimivOdhBhAntham uthsangE anantha BhOgina: ||

srIranga nAyaki (periya pirAtti):
nama: srIranga nAyakyai yadhBrUviBrama Bethatha: |
ISESithavya vaiShamya nimnOnnathamidham jagath ||

vishvaksEna:
srIranga chandiramasa mindirayaa viharththum vinyasya visva
chidhacinnayanAdhikAram |
yO nirvahathya nisa manguli mudrayaiva sEnAnyamanya
vimukhAsthama sisriyAma ||

nammAzhvAr:
mAthA pithA yuvathayas thanayaa viBhUthis sarvam yadhEva niyamEna
madhanvayAnAm |aadhyasya na: kulapathE: vakuLABhirAmam srImath thadhanGri yugaLam praNamAmi mUrDhnaa ||

srIman nAthamuni:
namO achinthyAdh BhuthAklishta gnyAna vairAgya rASayE |
nAdhAya munayE agADha Bhagavadh Bhakti sinDhavE ||

srI uyya-k-koNdAr:
nama: pankaja nEthrAya nATha: srI pAdha pankajE |
nyasyath sarva BarAyAsmath kulanAThAya DhImathE ||

srI maNak-k-Al nambi:
ayathnathO yAmunamAthmadhAsam aLarkka pathrArpaNa
niShkrayENa |ya: krItha vAnAsThitha yauvarAjyam namAmi tham
rAmamamEya sathvam ||

More...

 

\|/ Adiyen Ramanuja Dasan \|/ Jai Srimannaryana ! \|/

Thanks for your support and valuable time.
Visit our web site again soon for more information and latest updates.