Menu:

Latest news:

Aug 07, 2010:
108 Divya Desam Tour. more...

Apr 07, 2009:
First Visit to Tirumala . more details....

Feb 07, 2009:
Taken rebirth as Sri Vaishnava "Ravindra Iyengar Adiyen Sri Ramanuja Dasan". more...

Read more...

Imp Dates:

Ekadasi and other important dates for Sri Vaishnavas and Sri Ramanuja Sampradayam ! More...

Links:

- Add Favorites
- Add Bookmarks

- ARD - Adiyen Ramanuja Dasan
- TTD
- TTD Seva
- Tirumala News
- Sri Vaishnava
- Jeeyar Edu. Trust
- srivenkatesa
- Aalaya Darshanam
- M M E J Mutt
- SVBC TTD
- Facebook

----------
Site Rev. : 1.0
Pages : 650
Dt: (Mar. 31, 2011)
--------------

  counter customizable
View My Stats

Flash News :

Tirumala Tirupati

Welcome to Adiyen Sri Ramanuja Dasan !

" Srimathe Ramanujaya Namaha !"

srI AlavandhAr(yamunacharya):
yadh padhAm BoruhaDhyAna viDhvasthASESha kalmaSha: |
vasthuthAm upayAthOham yAmunEyam namAmi tham ||

SrI periya nambigal:
kamalApathi kalyANa GuNAmrutha niShEvayA |
pUrNa kAmAya sathatham pUrNAya mahathE nama: ||

BagavadĀ  rAmAnujA:
yO nithyam achyutha padhAm bujayugmarukma
vyAmOhathas thadhitharANi thruNAya mEnE |
asmad gurOr BhagavthOsya dhayaika sinDhO:
rAmAnujasya charaNau SaraNam prapadhyE ||

srI embAr (srI gOvinda jIyar):
rAmAnuja padachchAyA gOvindAhvAna pAyinI |
thadhAyaththa svarUpA sA jIyAn madh viSramasthalI ||

srI kUraththAzhvAn:
srI vatsa chinha miSrEBhyO nama ukthi maDhImahi |
yadhukthayas thrayIkaNTE yAnthi maNgaLa sUthrathAm ||

srI parAsara bhaTTar:
srI parAsara bhaTTArya: srIrangESa purOhitha: |
srI vatsAnkasutha: srImAn srEyasE mEsthu BhUyasE ||

srI nanjIyar:
namO vEdAntha vEdyAya jagan maNgaLa hEthavE |
yasya vAgamruthA sAra pUritham Bhuvanthrayam ||

srI nampiLLai:
vEdAnta vEdyAmrtha vAri rASE:
vEdArtha sArAmrutha pUramgryam |
AdAya varshanthamaham prapadhyE
kAruNya pUrNam kali vairi dAsam ||

More...

 

\|/ Adiyen Ramanuja Dasan \|/ Jai Srimannaryana ! \|/

Thanks for your support and valuable time.
Visit our web site again soon for more information and latest updates.