Menu:

Latest news:

Aug 07, 2010:
108 Divya Desam Tour. more...

Apr 07, 2009:
First Visit to Tirumala . more details....

Feb 07, 2009:
Taken rebirth as Sri Vaishnava "Ravindra Iyengar Adiyen Sri Ramanuja Dasan". more...

Read more...

Imp Dates:

Ekadasi and other important dates for Sri Vaishnavas and Sri Ramanuja Sampradayam ! More...

Links:

- Add Favorites
- Add Bookmarks

- ARD - Adiyen Ramanuja Dasan
- TTD
- TTD Seva
- Tirumala News
- Sri Vaishnava
- Jeeyar Edu. Trust
- srivenkatesa
- Aalaya Darshanam

----------
Site Rev. : 1.0
Pages : 627
Dt: (Mar. 11, 2011)
--------------

  counter customizable
View My Stats

Flash News :

Tirumala Tirupati

Welcome to Adiyen Sri Ramanuja Dasan !

" Srimathe Ramanujaya Namaha !"

The slokas corroesponding for each nakshatram and padam is given below

Ashwani Nakshatram

Ashwani Nakshatram Padam 1

Om visvam vishnur- vashatkaaro bhoota-bhavya-bhavat-prabhuh
bhoota-krit bhoota-bhith bhaavo bhootaatmaa bhoota-bhaavanah

Ashwani Nakshatram Padam 2

pootaatmaa paramaatmaa cha muktaanaam paramaa gatih
avyayah purushah saakshee kshetrajno akshara eva cha

Ashwani Nakshatram Padam 3

yOgO yOgavidAm nEtA pradhAnapurushesvarah |
nArasimhavapuh srImAn kEsavah purushOttamah ||

Ashwani Nakshatram Padam 4

sarvas sarvas sivas sthANur bhUtAdir nidhiravyayah |
sambhavO bhAvanO bhartA prabhavah prabhurIsvarah ||

Bharani Nakshatram

Bharani Nakshatram Padam 1

svayambhooh sambhur aadityah pushkaraaksho mahaasvanah
anaadi-nidhano dhaataa vidhaataa dhaaturuttamah.

Bharani Nakshatram Padam 2

aprameyo hrisheekesah padmanaabho-a- maraprabhuh
visvakarmaa manustvashtaa sthavishthah sthaviro dhruvah.

Bharani Nakshatram Padam 3

agrAhyah sAsvatah krushNO lOhitAkshah pratardanah |
prabhUtas trikakuddhAma pavitram mangaLam param ||

Bharani Nakshatram Padam 4

eesaanah praanadah praano jyeshthah sreshthah prajaapatih
hiranya-garbho bhoo-garbho maodharo madhu-soodanah

More...

\|/ Adiyen Ramanuja Dasan \|/ Jai Srimannaryana ! \|/

Thanks for your support and valuable time.
Visit our web site again soon for more information and latest updates.