Menu:

Latest news:

Aug 07, 2010:
108 Divya Desam Tour. more...

Apr 07, 2009:
First Visit to Tirumala . more details....

Feb 07, 2009:
Taken rebirth as Sri Vaishnava "Ravindra Iyengar Adiyen Sri Ramanuja Dasan". more...

Read more...

Imp Dates:

Ekadasi and other important dates for Sri Vaishnavas and Sri Ramanuja Sampradayam ! More...

Links:

- Add Favorites
- Add Bookmarks

- ARD - Adiyen Ramanuja Dasan
- TTD
- TTD Seva
- Tirumala News
- Sri Vaishnava
- Jeeyar Edu. Trust
- srivenkatesa
- Aalaya Darshanam

----------
Site Rev. : 1.0
Pages : 627
Dt: (Mar. 11, 2011)
--------------

  counter customizable
View My Stats

Flash News :

Tirumala Tirupati

Welcome to Adiyen Sri Ramanuja Dasan !

" Srimathe Ramanujaya Namaha !"

Poorvapalguni Nakshatram

Poorvapalguni Nakshatram Padam 1

udbhavah kshobhano devah shreegarbhah parameshvarah
karanam kaaranam kartaa vikartaa gahano guhah

Poorvapalguni Nakshatram Padam 2

vyavasaayo vyavasthaanah samsthaanah sthaanado-dhruvah
pararddhih paramaspashtah- tushtah pushtah shubhekshanah

Poorvapalguni Nakshatram Padam 3

raamo viraamo virajo maargo neyo nayo 'nayah
veerah shaktimataam-shrestho dharmo dharmaviduttamah

Poorvapalguni Nakshatram Padam 4

vaikunthah purushah praanah praanadah pranavah prituh
hiranyagarbhah shatrughno vyaapto vaayur-adhokshajah

Uttarapalguni Nakshatram

Uttarapalguni Nakshatram Padam 1

rituh sudarshanah kaalah parameshthee parigrahah
ugrah samvatsaro daksho vishraamo vishva-dakshinah

Uttarapalguni Nakshatram Padam 2

vistaarah sthaavarah sthaanuh pramaanam beejamavyayam
artho 'nartho mahaakosho mahaabhogo mahaadhanah

Uttarapalguni Nakshatram Padam 3

anirvinnah sthavishtho 'bhoor- dharma-yoopo mahaa-makhah
nakshatranemir nakshatree kshamah kshaamah sameehanah

Uttarapalguni Nakshatram Padam 4

yajnah ijyo mahejyash cha kratuh satram sataam gatih
sarvadarshee vimuktaatmaa sarvajno jnaanamuttamam

More...

\|/ Adiyen Ramanuja Dasan \|/ Jai Srimannaryana ! \|/

Thanks for your support and valuable time.
Visit our web site again soon for more information and latest updates.